Privacy Policy

บริษัท โชเออิ เอเซีย จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ SHOEI (shoei-asia.com ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ได้รับการจัดการและดำเนินการโดย SHOEI Co. , Ltd. หรือบริษัทที่รับดูแล กรุณาอ่านรายละเอียดต่อไปนี้ก่อนเริ่มใช้เว็บไซต์

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
เนื้อหา (บทความ, ภาพ, เสียง ฯลฯ) ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายของแต่ละประเทศ ห้ามมิให้ทำซ้ำหรือเปลี่ยนเนื้อหาเหล่านี้ตามประมวลกฎหมาย หากไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท
1. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้มา ไม่ว่าจะได้มาจาก เว็บไซต์ shoei-asia.com, การจำหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีอื่นใดๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราจะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นอย่างดี เราจึงมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล แก่พนักงานของเรา
2. การจัดเก็บและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำการขอข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความสมัครใจของลูกค้า ในกรณีดังต่อไปนี้
 • การตอบแบบสำรวจ
 • คำขอและความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • สมัครหรือเข้าร่วมการชิงโชค กิจกรรม ฯลฯ


บริษัทจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า ในกรณีดังต่อไปนี้
 • การลงทะเบียนบริการสมาชิกเพื่อการจำหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
 • การซื้อสินค้าผ่านการขายทางอินเทอร์เน็ต
 • ติดต่อในเรื่องที่จำเป็นสำหรับการจำหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับ Personal Fitting System และสินค้าที่ซื้อ
3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบริการ ของบริษัทให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ขอบเขตการใช้งานที่ได้แจ้งให้ทราบ

หากท่านไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ยินยอมให้บริษัททำการจัดเก็บ, ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน หรือให้บริการและ/หรือเสนอสินค้าแก่ท่าน บริษัทอาจจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีกับท่าน หากท่านไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดเก็บ, ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทอาจมีความผิด เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
4. การคุ้มครองและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบริการ ของบริษัทให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ขอบเขตการใช้งานที่ได้แจ้งให้ทราบ บริษัท​จะ​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ไว้นาน​เท่าที่​จำเป็น​เพื่อให้​บรรลุ​ตาม​วัตถุประสงค์​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​นโยบาย​ฉบับ​นี้หรือ​วัตถุประสงค์​อื่น​ที่​เรา​ได้​แจ้ง​ไว้​ให้​ท่านทราบ หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม เช่น บริษัทในกลุ่ม และบริษัทผู้ให้บริการ เช่น บริษัทผู้ให้บริการ เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ บริษัทรับทำเว็บไซต์ บริษัทขนส่ง บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและจะไม่ให้หรือเปิดเผยแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า โดยไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ เช่น เมื่อศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือสถาบันสาธารณะอื่นร้องขอข้อกำหนด, การเปิดเผยข้อมูลที่มีคำสั่งบังคับ เมื่อมีความจำเป็นในการปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ ซึ่งอาจจะเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าทันทีในขณะนั้น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น บริษัทในกลุ่มและบริษัทผู้ให้บริการซึ่งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
6. การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจ้างวานบุคคลภายนอก และมอบหมายให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน และได้มีการจำกัดขอบเขตของการทำงาน โดยการเลือกผู้รับเหมาช่วง บริษัทขอยืนยันว่า บริษัทได้มีระดับการป้องกันที่เพียงพอ และจัดทำสัญญาให้มีการจัดการความปลอดภัยที่เหมาะสม
7. คุกกี้
เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะมีการเก็บหรือดึงข้อมูลบนเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของคุกกี้ เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาวิธีการทำงานของเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่เก็บนั้นอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน, อุปกรณ์ของท่าน, จำนวนผู้เข้าใช้งาน, แหล่งที่มาของผู้เข้าใช้งาน และจำนวนครั้งที่เข้าชม ซึ่งโดยมากแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะนำมาใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทำงานได้เป็นไปตามความคาดหมายของท่าน และเพื่อเข้าใจว่าผู้เข้าใช้งานใช้งานเว็บไซต์อย่างไร โดยจะรวบรวมและรายงานข้อมูลของท่านอย่างเป็นความลับ
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการร้องเรียน
9. สอบถามข้อมูล
หากท่านมีคำถามหรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวไว้ โปรดติดต่อเรา โดยใช้แบบฟอร์มสอบถามหรือตามที่อยู่ข้างล่าง
Contact
บริษัท โชเออิ เอเซีย จำกัด
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้นที่ 24 ห้องเลขที่ 2401 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10. การปรับปรุงแก้ไข
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทของเราได้ทำการรวบรวมและจัดเก็บอย่างเคร่งครัด รวมถึงบริษัทจะทำการทบทวนและปรับปรุงนโยบายในแต่ละรายการข้างต้นตามความเหมาะสม


*เนื้อหาข้างต้นมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย