Privacy Policy

เว็บไซต์ SHOEI (shoei-asia.com ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ได้รับการจัดการและดำเนินการโดย SHOEI Co. , Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) หรือบริษัทที่รับดูแล โปรดอ่านรายการต่อไปนี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
เนื้อหา (บทความ, ภาพ, เสียง ฯลฯ) ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์, เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายของแต่ละประเทศ ห้ามมิให้ทำซ้ำหรือเปลี่ยนเนื้อหาเหล่านี้ตามประมวลกฎหมาย หากไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท
1. แนวคิดด้านข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้มา ไม่ว่าจะได้มาจาก เว็บไซต์ shoei-asia.com, การจำหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีอื่นใดๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราจะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นอย่างดี เราจึงมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล แก่พนักงานของเรา
2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทขอข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าด้วยความสมัครใจ ในกรณีต่อไปนี้
  • การตอบแบบสำรวจ
  • คำขอและความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  • สมัครหรือเข้าร่วมการชิงโชค กิจกรรม ฯลฯ
    บริษัทขอข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า ในกรณีต่อไปนี้
  • การลงทะเบียนบริการสมาชิกสำหรับการจำหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
  • การซื้อสินค้าผ่านการขายทางอินเทอร์เน็ต
  • ติดต่อในเรื่องที่จำเป็นสำหรับการจำหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบริการ ของบริษัทให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ขอบเขตการใช้งานที่ได้แจ้งให้ทราบ
4. การคุ้มครองและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบริการ ของบริษัทให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ขอบเขตการใช้งานที่ได้แจ้งให้ทราบ
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและจะไม่ให้หรือเปิดเผยแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม ไม่รวมกรณีต่อไปนี้ เช่น เมื่อศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือสถาบันสาธารณะอื่นร้องขอข้อกำหนด/การเปิดเผยข้อมูลที่มีคำสั่งบังคับ เมื่อมีความจำเป็นในการปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ ซึ่งอาจจะเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าทันทีในขณะนั้น
6. การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจ้างวานบุคคลภายนอก และมอบหมายให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน และได้มีการจำกัดขอบเขตของการทำงาน โดยการเลือกผู้รับเหมาช่วง เราจะยืนยันว่ามีระดับการป้องกันที่เพียงพอ และจัดทำสัญญาให้มีการจัดการความปลอดภัยที่เหมาะสม
7. สอบถามข้อมูล
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ โปรดติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มสอบถาม
Contact
8. การปรับปรุงแก้ไข
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดยบริษัทของเรา และทบทวนและปรับปรุงนโยบายในแต่ละรายการข้างต้นตามความเหมาะสม

*เนื้อหาข้างต้นมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย